mission

Πιστοποιήσεις Ποιότητας

Η ποιότητα για την Kerakoll είναι ασφάλεια, βιωσιμότητα και επιδόσεις των προϊόντων

Για να επιτύχουμε τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα σε συνδυασμό με το σεβασμό στα διεθνή πρότυπα, πέρα από τις σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη που καθιστούν την Kerakoll παγκόσμια ηγέτιδα στον κλάδο, ενεργοποιήσαμε στην Ιταλία και στον κόσμο ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, που καθοδηγεί την εταιρεία στην αναζήτηση των πλέον τυποποιημένων διαδικασιών, τη δημιουργία συνεργειών με τους προμηθευτές μας προσανατολισμένες στη βιωσιμότητα και τη συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συνεργατών μας.

Το σύστημα Kerakoll συνδυάζει τις προσεγγίσεις “Συνολική Διαχείριση Ποιότητας” και “Ανάλυση Κύκλου Ζωής”, επιβεβαιώνοντας έτσι την δέσμευση της Kerakoll να συνοδεύει το προϊόν από την έρευνα των πρώτων υλών με μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέχρι τις επιδόσεις στο εργοτάξιο, μέσω του σχεδιασμού, της πραγματοποίησης και της διανομής του προϊόντος.

Η Kerakoll υιοθέτησε ένα σύνολο αυστηρών προτύπων πιστοποίησης για την πιστοποίηση των επιδόσεων του προϊόντος (Σήμανση CE, CE MED, CSTB) και την ποσοτικοποίηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του (CFP, EPD, GreenBuilding Rating, ISO 14021), προσφέροντας στον Πελάτη τη δυνατότητα να μεταφέρει την ποιότητα και τη βιωσιμότητα στο “σύστημα κτίριο” (CAM, LEED και άλλα πρωτόκολλα) και να οικοδομήσει ένα πραγματικό “σύστημα πράσινο κτίριο”. Η δέσμευσή μας αποδεικνύεται από τις πολυάριθμες συνεργασίες με τις κορυφαίες εταιρίες στο πεδίο των πιστοποιήσεων συστημάτων και προϊόντων, και την τυποποίηση:

Το 2015 και το 2017 το Kerakoll GreenLab επιλέχθηκε ως έδρα της Τεχνικής Επιτροπής ISO TC207/SC7 και του Chair’s Advisory Group που συμμετείχαν στις εργασίες τυποποίησης στην “Περιβαλλοντική Διαχείριση”;

Ο SGS, ο μεγαλύτερος οργανισμός στον κόσμο στον τομέα των επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων, ελέγχων και αναλύσεων, συνεργάζεται με την Kerakoll σε διεθνές επίπεδο, για την αξιοποίηση των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης με την ποιότητα και για την πιστοποίηση των προϊόντων από πλευράς επιδόσεων, βιωσιμότητας και συμμόρφωσης με τα εφαρμοζόμενα τεχνικά πρότυπα.


Η Kerakoll αντιπροσωπεύει τον κύριο συνεργάτη όσων πιστεύουν στην πράσινη οικοδομή

EPD – Environmental Product Declaration
Διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο, το Διεθνές Σύστημα EPD® είναι το πλέον εδραιωμένο πρόγραμμα διαχείρισης Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14025. Η Kerakoll έλαβε την πιστοποίηση EPD Process και είναι ανεξάρτητη στη διαχείριση των δεδομένων της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής για την καταχώρηση των νέων EPD και της πλήρους και αξιόπιστης κοινοποίησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος.

GBR – GreenBuilding Rating
Το GreenBuilding Rating® είναι το εργαλείο που δημιουργήθηκε το 2010 από την Kerakoll και πιστοποιήθηκε με ανεξάρτητο τρόπο από την SGS Italia, ικανό να μετρήσει, μέσω αντικειμενικά μετρήσιμων δεικτών, τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Παρέχει μια βαθμολόγηση βάσει της οποίας καθορίζεται το Rating της βιωσιμότητας και ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος των δομικών προϊόντων. Αντιπροσωπεύει σήμερα το πιο σημαντικό και πλήρες εργαλείο για το Eco-Design για το σχεδιασμό και την κατασκευή με σεβασμό προς το περιβάλλον και την καλή διαβίωση.

CFP – Carbon FootPrint
Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντος είναι η ποσοτικοποίηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) που σχετίζονται με ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Η Kerakoll εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και επέλεξε εθελοντικά να υποβάλει σε έλεγχο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/TS 14067 και ISO 14040-44 από την SGS Italia τα αποτελέσματα των μελετών της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής. Η ανάπτυξη των προϊόντων μας είναι προσανατολισμένη στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή.

CAM – Minimum Environmental Criteria
Προκειμένου να συμμορφωθεί με τα Ελάχιστα Περιβαλλοντικά Κριτήρια για τη μελέτη και την κατασκευή δημοσίων έργων, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας των προϊόντων της, η Kerakoll έλαβε από την SGS Italia την πιστοποίηση ISO 14021 για την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα υλικά, τη μειωμένη χρήση πόρων και την ανακυκλωσιμότητα του προϊόντος στο τέλος της ζωής του. Η Kerakoll υποστηρίζει τους καταστηματάρχες και τους μελετητές στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τους διαγωνισμούς ανάθεσης εργολαβιών της Δημόσιας Διοίκησης.

FSC® – Forest Stewardship Council
Η πιστοποίηση FSC® είναι μια διεθνής αναγνώριση, ανεξάρτητη και τρίτου μέρους, ειδική για τα προϊόντα – ξυλείας και μη – που προέρχονται από δάση. Προβλέπει την ανίχνευση της διαδρομής των προϊόντων που προέρχονται από τα δάση, επαληθεύοντας ότι το υλικό ταυτοποιείται και διατηρείται χωριστά από τα μη πιστοποιημένα υλικά σε όλη την αλυσίδα επιτήρησης. Η επιλογή των πιστοποιημένων προϊόντων FSC® σημαίνει προστασία των φυσικών δασών, με σεβασμό στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των μελλοντικών γενεών.

Σήμανση CE
Η ευρωπαϊκή σήμανση συμμόρφωσης CE μπορεί να αποδοθεί σε δομικά προϊόντα, μόνον εάν ο κατασκευαστής διαθέτει το Σύστημα Factory Production Control (FPC) ή μόνιμο εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής, για να εξασφαλίσει ότι το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές. Το Σύστημα Ποιότητας Kerakoll καταγράφει και παρακολουθεί συστηματικά κάθε βήμα της διαδικασίας, από την προμήθεια των πρώτων υλών και την παραγωγή μέχρι και τον ποιοτικό έλεγχο του τελικού προϊόντος.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED