mission

Certyfikaty jakości

Dla Kerakoll jakość to bezpieczeństwo, zrównoważenie i parametry produktów

W celu osiągnięcia najwyższych standardów jakości przy jednoczesnym spełnieniu norm międzynarodowych, poza ogromnymi inwestycjami w badania i rozwój, które czynią Kerakoll liderem branży, uruchomiliśmy we Włoszech i na świecie zintegrowany system jakości ISO 9001, który prowadzi firmę w badaniach nad standaryzacją procesów, tworzeniem synergii z dostawcami zorientowanych na zrównoważenie oraz ciągłym wzrostem kompetencji naszych pracowników.

System Kerakoll jednoczy podejście “Totalnego Zarządzania Jakością” i “Myślenia o Cyklu Życia” potwierdzając uwagę jaką Kerakoll przykłada do opieki nad produktem począwszy od badań nad surowcami o niskim oddziaływaniu na środowisko, poprzez projektowanie, realizację i dystrybucję produktu, aż do osiągnięcia odpowiednich parametrów na budowie.

Kerakoll przyjął szereg rygorystycznych planów kwalifikacji, których efektem są certyfikaty parametrów produktów (znakowanie CE, CE MED, CSTB) i kwantyfikacja zrównoważenia środowiskowego (CFP, EPD, GreenBuilding Rating, ISO 14021), oferując Klientowi możliwość przenoszenia jakości i zrównoważenia na “system budynku” (CAM, LEED i inne protokóły) oraz zbudowanie prawdziwego “systemu zielonego budynku”. Nasze zaangażowanie manifestuje się w licznych przedsięwzięciach, gdzie współpracujemy z międzynarodowymi autorytetami zajmującymi się certyfikacją systemów i produktów, i standaryzacją:

w latach 2015 i 2017 GreenLab został wybrany na siedzibę Komitetu Technicznego ISO TC207/SC7 i Grupę Doradczą Przewodniczącego w zakresie “Zarządzania Środowiskowego”;

SGS jest największą na świecie organizacją w sektorze inspekcjonowania, certyfikowania i kontroli współpracującą z Kerakoll na poziomie międzynarodowym w celu udoskonalania zintegrowanych systemów zarządzania jakością oraz kwalifikowania produktów pod kątem parametrów, zrównoważenia i zgodności ze stosownymi standardami technicznymi.

Kerakoll jest najważniejszym partnerem dla zwolenników budownictwa zrównoważonego

EPD – Environmental Product Declaration
Znany na całym świecie International EPD System jest najbardziej uznanym programem zarządzania Deklaracjami Środowiskowymi Produktów w rozumieniu normy ISO 14025. Kerakoll uzyskał certyfikat EPD Proces i jest autonomiczny w zarządzaniu danymi Oceny Cyklu Życia w celu rejestracji nowych EPD (Enviromental Product Declarations) i wydawania kompletnych oraz wiarygodnych informacji o parametrach środowiskowych produktów.

GBR – GreenBuilding Rating
GreenBuilding Rating jest narzędziem stworzonym w roku 2010 przez Kerakoll i atestowanym w sposób niezależny przez SGS Italia w celu pomiaru, za pomocą obiektywnych wskaźników, najważniejszych charakterystyk eko-zrównoważenia. Tworzy on punktację, na bazie której dokonywana jest ocena zrównoważenia i wpływu na jakość środowiska wnętrz produktów budowlanych. Reprezentuje dziś najważniejsze i najbardziej kompletne narzędzie dla Eco-Design'u stworzone w celu projektowania i konstruowania z poszanowaniem środowiska i dobrostanu.

CFP – Carbon FootPrint
Ślad klimatyczny produktu to ujęcie ilościowe emisji gazów cieplarnianych związanych z cyklem życia produktu. Kerakoll przystąpił do Narodowego Programu Oceny Oddziaływania na Środowisko pod auspicjami Ministerstwa Środowiska i poddał się dobrowolnie ocenie, według norm ISO/TS 14067 i ISO 14040 przeprowadzonej przez SGS Italia, rezultatów studium “Ocena Cyklu Życia”. Rozwój naszych produktów jest zorientowany na redukcję emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne.

CAM – Minimalne Kryteria Środowiskowe
Aby spełnić Minimalne Kryteria Środowiskowe w zakresie projektowania oraz realizacji zamówień publicznych i podnosząc wartość charakterystyk zrównoważenia środowiskowego swych produktów, Kerakoll uzyskał w SGS Italia poświadczenie wg ISO 14021 odnośnie do zawartości surowców z recyklingu, zredukowanego zużycia zasobów i możliwości użycia produktów w recyklingu po zakończeniu ich cyklu życia. Kerakoll wspiera projektantów i firmy dystrybucyjne w działaniach mających na celu spełnienie wymogów środowiskowych w przetargach organizowanych przez administrację publiczną.

FSC® – Forest Stewardship Council
Certyfikat FSC® jest uznawany na poziomie międzynarodowym, niezależny od stron trzecich i dedykowany produktom – drewnopochodnym i innym – pochodzącym z lasów. Przewiduje śledzenie drogi produktów pochodzenia leśnego i weryfikację czy takie materiały są identyfikowalne i odseparowane od materiałów niecertyfikowanych w całym łańcuchu dostaw. Wybieranie produktów z certyfikatem FSC® oznacza ochronę lasów naturalnych z poszanowaniem potrzeb socjalnych i środowiskowych przyszłych pokoleń.

Oznakowanie CE
Europejski znak zgodności CE może być umieszczony na wyrobie budowlanym jedynie jeśli wytwórca dysponuje Systemem Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC) lub ciągłą kontrolą wewnętrzną produkcji w celu zapewnienia, że produkt jest realizowany zgodnie ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. System Jakości Kerakoll śledzi i dokumentuje każdy etap procesu, od zakupu surowców przez produkcję na kontroli jakości skończywszy.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED